หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา การจัดกิจกรรมลงแขกดำนาปลูกข้าว นำกำลังพลจิตอาสาจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยชาวนาปลูกข้าว

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา การจัดกิจกรรมลงแขกดำนาปลูกข้าว นำกำลังพลจิตอาสาจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยชาวนาปลูกข้าว

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.ที่แปลงนาโรงเรียนชาวนา บ้านนาคำหมู่ที่ 1 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน พันเอก รฐนนท  รัตนโสภณ  ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมลงแขกดำนาปลูกข้าว นำกำลังพลจิตอาสาจัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยชาวนาปลูกข้าว  เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน ตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันลงแขก ดำนาปลูกข้าว  ช่วยชาวนาที่ขาดแคลนแรงงาน 

ทั้งนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล   แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  ที่พระองค์ทรงให้หลักแนวคิด  เพื่อนำทาง   ประชาราษฎร์ ของพระองค์ หลุดพ้นจากความยากจนได้อย่างยั่งยืน   

 อีกทั้ง เพื่อเป็นไปตามพระราชปณิธาน  ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงมุ่งมั่นสืบสาน รักษา ต่อยอด   เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง มาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ทำให้ พัฒนาไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ปวงประชาชนชาวไทยสืบไป 

 โดยมีกำลังพล จิตอาสา 904 วปร.และกำลังพลจิตอาสาของหน่วย และประชาชนในพื้นที่ผู้ร่วมกิจกรรม  จำนวน 120 คน ร่วมลงแขกทำนาปลูกข้าว เนื้อที่ แปลงนาของประชาชน จำนวน 5 ไร่ จนแล้วเสร็จโดยใช้เวลา 3 ชั่วโมง

ทางด้าน พันเอก  รฐนนท รัตนโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 กล่าวว่า เพื่อไม่ให้ประเพณีดังกล่าวสูญหาย โดยนำกำลังพลของหน่วยร่วมกัน ทำการลงแขกดำนาปลูกข้าว  เพื่อให้กำลังพล ได้เรียนรู้การทำนาในสถานที่จริง  ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย ที่ได้สืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณกาล   ที่สำคัญยังเป็นตัวอย่างในการทำนาโดยไม่ใช้สารเคมี ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ศึกษา อีกทั้งเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กำลังพลของหน่วย และประชาชน ให้รู้จักการแบ่งปัน ช่วยเหลือ รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ อันก่อให้เกิดความรักความสามัคคี มีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ ก่อให้เกิดการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา     ซึ่ง สามารถที่จะทำงานอย่างมีความสุข และมุ่งมั่นในการพัฒนาอาชีพ และมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง  และมีความรู้สึกที่ดี ต่อชุมชน  ได้อย่างยั่งยืน


ปฏิญญา เรือนงาม จ.น่าน รายงาน