ลำปาง- สภ.เขลางค์นคร จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครตำรวจบ้าน

สภ.เขลางค์นคร จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครตำรวจบ้าน 


     เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น.ณ ที่ทำการชั่วคราวเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านแพะดอนตัน) ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สถานีตำรวจภูธรเขลางค์นครได้เปิดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครตำรวจบ้าน สภ.เขลางค์นคร


นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร /ประธาน กต.ตร.สภ.เขลางค์นคร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครตำรวจบ้าน

โดยมี พ.ต.ท. วรเชษฐ์ สกิดกัน รอง ผู้กํากับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร กล่าวรายงานตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและองค์กร มีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ 2551 กำหนดให้มีการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครตำรวจบ้าน ปีละ 1 ครั้ง ทางสถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร จึงได้จัดให้มีการอบรมทบทวนขึ้น

โดยการฝึกอบรมอบรมในครั้งนี้ สถานีตำรวจภูธรเขลางค์นคร ได้รับการอุดหนุนเงินจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 100,000 บาท ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 5  ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 89 นาย มีวิทยากร/ครูฝึก และเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องจำนวน 10 นาย


     วัตถุประสงค์เพื่อให้ อาสาสมัครตำรวจบ้านทุกนายได้รับรู้ถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม กฎหมายเบื้องต้น ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล ให้รู้ถึงเทคนิคการสังเกตจดจำ การประสานการปฎิบัติงาน การใช้ข้อมูลข่าวสารให้กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ การให้บริการความสะดวกด้านการจราจร การร่วมปฏิบัติกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าใกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาทเบื้องต้นในเขตพื้นที่

ได้รู้ถึงการปฏิบัติตามนโยบายของหัวหน้าสถานีตำรวจมอบหมายให้ปฏิบัติ การฝึกระเบียบแถวการทำความเคารพ การฝึกการอำนวยความสะดวกการจราจรการ การให้สัญญาณมือและแขนสัญญาณนกหวีด พร้อมกันนี้ได้มอบวุฒิบัตรแก่ อส.ตบ.ทุกนายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย

ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว
พรปวีณ์ สุรินทร์มงคล /ลำปาง