องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคม อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่จอก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่จอกน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่


เมื่อวันที่ 11 ก.ค.62 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยเวลา 11.30 น. ติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวต้อนรับ โดยโครงการฯ ดังกล่าว เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่าง ๆ ของแม่น้ำยม เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมือง แพร่ เพื่อมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี ต่อมากรมชลประทาน จึงสนองพระราชดำริโดยจัดสร้างอ่างเก็บน้ำ ขนาดความจุ 8.55 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564

โดยสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในฤดูฝนได้ 7,500 ไร่ ในฤดูแล้ง 1,000 ไร่ รวมทั้งสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎรในพื้นที่ จำนวน 1,881 ครัวเรือน รวม 5,374 คน เมื่อสร้างเสร็จแล้วนอกจากจะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้แล้ว ยังสามารถเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ของจังหวัดแพร่
จากนั้นเวลา 14.30 น. เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่จอกน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เพื่อเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปโครงการฯ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 9 และ 11 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง ซึ่งขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสนองพระราชดำริ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดความจุ 570,000 ลูกบาศก์เมตร โดยดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2561 ปัจจุบันสามารถสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ จำนวน 5 หมู่บ้าน 932 ครัวเรือน และส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร จำนวน 700 ไร่ ในช่วงฤดูฝน และ 200 ไร่ ในช่วงฤดูแล้ง ส่งผลให้เกษตรกรมีน้ำกินน้ำใช้ สามารถทำการเกษตรได้ตลอดปี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หลังกล่าวพบปะประชาชนที่มาตอนรับ ทางองคมนตรีได้มอบหนังสือที่ระลึกพร้อมพันธุ์ข้าวพระราชทานจากพิธีวันพืชมงคล แก่ผู้แทนประชาชนในพื้นที่ และเยี่ยมชมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่จอกน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว

อรุณศักดิ์ เจาะจง

รายงาน