พ่อเมืองอุตรดิตถ์เปิดงาน วันเสือโคร่ง ครั้งที่ 2 ปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 10

พ่อเมืองอุตรดิตถ์เปิดงาน วันเสือโคร่ง ครั้งที่ 2 ปลูกต้นไม้ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ .โรงเรียนบ้านเด่นชาติ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์


เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 นนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันเสือโคร่งครั้งที่ 2 โดยมีนายอำเภอบ้านโคก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้จำนวน 500 คน ภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆให้ ผู้ที่มาร่วมงานได้ ชมและได้รับประทานกันตลอดงาน หลังจากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ นาย ธนากร อึ้งจิตไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการร่วมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันเฉลิม พระสนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันนี้พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน ที่จะสืบสานโครงการต่างๆ ที่พระราชบิดาได้ทรงมีพระราชดำริและเริ่มไว้ทุกโครงการ โดยมุ่งมั่นที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนดังปฐมบรมราชโอกาสที่ทรงพระราชทานไว้ว่า”เราจะสืบสานรักษา และต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ”


การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทรงให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ป่า จำเป็น ที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วม ในการปกปักรักษาและฟื้นฟูสภาพให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อส่งต่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ต่อไปการได้น้อมนำแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติให้บังเกิดผลจึงเป็นการเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ด้วยทางหนึ่ง คือการดูแลรักษา ซ่อมแซม และเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรป่าไม้ ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก ที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งพี่น้องประชาชน เยาวชน ที่ต้องมีความตระหนักคำนึงถึงประโยชน์และคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ ต้องร่วมกันป้องกันมิให้มีการทำลายเพิ่มมากขึ้น ควบคู่ ไปกับการเสริมสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนและร่วมกันดูแล ให้มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น กิจกรรมในวันนี้นอกจากจะเป็นการเสริมสร้าง พื้นที่ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นเกราะป้องกันภัยธรรมชาติแล้วยังเป็นการสร้างความตระหนักให้กับประชาชนและเยาวชนให้เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของป่าไม้ที่ยังสามารถสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตอันจะทำให้เกิดรายได้ ในชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป


เอนก ธรรมใจ
รายงาน
โทร.085-7279291