อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2562

อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จัดงานวันต่อต้าน ยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายปพน สอนธรรม ปลัดอาวุโสอำเภอสวรรคโลก ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทน นายวราดิศร อ่อนนุช นายอำเภอสวรรคโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ.หอประชุมอำเภอสวรรคโลก

วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ นายปพน สอนธรรม กล่าวว่าสำหรับในปี 2562 นี้รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการกับปัญหาอื่นๆที่เชื่อมโยงกัน พร้อมทั้งกำหนดแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน

โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณจำนวนผู้เข้าสู่การกระทำผิด นำคนออกจากวงจร การกระทำผิดโดยเฉพาะการดูแลและเฝ้าระวังพื้นที่และปัจจัยเสี่ยงในสถานศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งการขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนช่วยแจ้งข้อมูลเบาะแสให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันภัยร้ายจากยาเสพติด


นายปพน กล่าวอีกว่า ในการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านยาเสพติดโดยใช้แนวทางเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาภายใต้แผน ” ประชารัฐร่วมใจ หมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด ” ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอสวรรคโลก

ได้จัดให้มีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นจัดการแข่งขัน To Be Number One กล่าวสุนทรพจน์การประกวดระบายสีน้ำการแข่งขันเปตองหญิงคู่ชายคู่การแข่งขันประกวดร้องเพลงและการแข่งขันฟุตซอลชาย เพื่อสร้างกระแสให้ชาวอำเภอสวรรคโลก

มีความปรองดองสมานฉันท์และร่วมมือร่วมใจกัน ต่อต้านยาเสพติดให้หมดสิ้นจากอำเภอสวรรคโลก การจัดงานในครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ.หอประชุมอำเภอสวรรคโลกหน้าที่ว่าการอำเภอสวรรคโลก


ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว

เอนก ธรรมใจรายงาน
โทร 0 8 5 7 2 7 9 2 9 1