ฝ่ายปกครอง ศูนย์ดำรงธรรม ตำรวจ ทหาร จัดระเบียบสังคม ตรวจสถานบริการพบแหล่ง เยาวชนมั่วสุม

ฝ่ายปกครอง ศูนย์ดำรงธรรม ตำรวจ ทหาร จัดระเบียบสังคม ตรวจสถานบริการพบแหล่ง เยาวชนมั่วสุม

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 21.00 น. อำนวยการโดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่,นายโชคดี อมรวัฒน์/นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ,พันเอกชินทัศ หมวกละมัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ร.(ท.) และนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ ปลัดจังหวัดแพร่

สั่งการให้ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดแพร่/ชุดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่/ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ ประกอบด้วยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่(กลุ่มงานความมั่นคง),เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองแพร่,เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด พ.ร.,สมาชิก อส.ร้อย บก.บร.จังหวัดแพร่/สมาชิก อส.อ.เมืองแพร่,เจ้าหน้าที่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่,เจ้าหน้าที่ สนง.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่และพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดแพร่ ออกตรวจจัดระเบียบสังคมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 


1.ตรวจแหล่งมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่น จำนวน 3 แห่ง พบกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุม 1 แห่ง โดยพบวัยรุ่น 5 คน (ชาย 3 คน/หญิง 2 คน) มั่วสุมกันอยู่ จึงได้ตรวจค้นพบสิ่งของดังนี้.-
1.1 กัญชาอัดแท่ง 1 แท่ง พร้อมอุปกรณ์การเสพ
1.2 ยาทรามาดอล 40 เม็ด
1.3 น้ำอัดลมและยาแก้ไอ
1.4 ยึดรถจักรยานยนต์ไว้ตรวจสอบ 4 คัน


ทั้งนี้ จึงได้นำกลุ่มวัยรุ่นทั้ง 5 คนไปบันทึกประวัติพร้อมแจ้งผู้ปกครองได้รับทราบ
2.ตรวจสถานประกอบการอันมีลักษณะคล้ายสถานบริการ จำนวน 6 แห่ง ผลการตรวจไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป


ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว
ป.พนม/แพร่
เอนก ธรรมใจ
รายงาน