รองเสธ.ทบ.ตรวจเยี่ยมการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว ประจำปี 2562

รองเสธ.ทบ.ตรวจเยี่ยมการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 62 เวลา 09.30 น. พลโท พีระ ฉิมปรี รองเสนาธิการกองทัพบก (๓) เป็นประธานตรวจเยี่ยมการฝึกและตรวจสอบการ ฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบก ประจำปี 2562

โดยมี พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ และร่วมปฎิบัติภารกิจ ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ ๓ (เนินคนดู) อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย กองทัพบกได้กำหนดให้จัดการฝึกและตรวจสอบการฝึกหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบก ประจำปี 2562

โดยมีคณะกรรมการของกองทัพบก ซึ่งจัดจากหน่วยและเหล่าสายวิทยาการเข้าร่วมดำเนินการประเมินผล ตามลำดับขั้นการฝึก ดังนั้น เพื่อให้การฝึกดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองอำนวยการตรวจสอบสามารถประสานการปฎิบัติกับหน่วยจัดการฝึก และควบคุมบังคับบัญชาหน่วยต่างๆ ที่มาประกอบกำลังเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหมุนเวียนไปทุกกองทัพภาคเพื่อให้กำลังพลได้ปฎิบัติงานในพื้นที่จริง เพื่อความพร้อมในทุกสถานการณ์ ซึ่งในครั้งนี้ได้ใช้พื้นที่ของกองทัพภาคที่ ๓ ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ ๓ (เนินคนดู) อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย โดยใช้กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์เป็นหน่วยหลัก ซึ่งประกอบด้วยกำลังพลจาก 14 หน่วย


การฝึกครั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฎิบัติเกี่ยวกับการวางแผน การประสานงาน การควบคุมบังคับบัญชาหน่วยต่างๆ ที่มาประกอบกำลังเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบก ให้มีความพร้อมในการปฎิบัติงานร่วมกันได้ และมีความพร้อมในการตอบสนองภารกิจในการเคลื่อนย้าย และการปฎิบัติการทางยุทธวิธี ตามระบบการปฎิบัติการในสนามรบ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บังคับหน่วยและฝ่ายอำนวยการ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บังคับหน่วยและฝ่ายอำนวยการอยู่เสมอ ให้ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการของหน่วยที่เข้ารับการตรวจสอบการฝึกได้ร่วมกันวางแผนการเคลื่อนย้าย แผนการวางกำลัง แผนกการดำเนินกลยุทธ์ให้เป็นไปตามสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงให้มากที่สุด

โดยใช้หน่วยประกอบกำลังให้ครบทุกหน่วย ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจภูมิประเทศ การจัดทำสถานการณ์การฝึก การฝึกปัญหาที่บังคับการ การฝึกโดยไม่ใช้กำลังทหาร การฝึกยุทธวิธีดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงระดับกองร้อย และการอบรมกรรมการ/ซักซ้อมตามสถานการณ์การฝึก ให้หน่วยยึดถือแผนป้องกันประเทศและหลักนิยมของกองทัพบกเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการฝึกของหน่วยต่อไป


ญาณิสา เอมสมุท รายงาน
เครดิตรภาพ / ช่างภาพสนาม