ลำปาง // เปิดแล้ว อาคาร “ บุญชูปณิธาน ” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ลำปาง // เปิดแล้ว อาคาร “ บุญชูปณิธาน ” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง


เมื่อวันที่ 21 พค. 62  นายบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทบวงวิทยาลัยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด “ อาคารบุญชูปณิธาน ”

โดยมี รศ.เกศินี วิทูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง กล่าวต้อนรับว่า มหาวิทยาธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เติบโตเรื่อยมา

โดยได้รับความร่วมมือการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ช่วยกันผลักดันการพัฒนาให้ศูนย์การศึกษาแห่งนี้เติบโตอย่างที่ควรจะเป็น สิ่งที่สำคัญที่สุด ที่มหาวิทยาลัยทำมาตลอด คือ จัดการศึกษาที่ศูนย์ลำปาง ให้ความเข้มแข็งด้านวิชาการของนักศึกษาได้มาตรฐานเดียวกับที่ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ

และอีกส่วนหนึ่งมาจากทุกภาคของประเทศ
อาคาร “ บุญชูปณิธาน ” มีลักษณะเป็นอาคารเรียนรวมสูง 5 ชั้นถือเป็นอาคารหลังที่ 7 ที่สร้างขึ้นในพื้นที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง ด้วยเงินบริจาคจาก นายบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทบวงวิทยาลัยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง แต่เพียงผู้เดียว จำนวน 100 ล้านบาท และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมทบอีก 50 ล้านบาท

เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ประกอบพิธียกเสาเอกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 และก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 อาคารหลังนี้จะสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อขยายการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะอื่นๆ ที่จะเปิดเพิ่มเติมโดยใช้เป็น ห้องเรียนรวม ห้องสำนักงาน ห้องพักอาจารย์ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์และห้องประชุมซึ่งสามารถรองรับนักศึกษาได้ประมาณ 5,000 คน รวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 9,194 ตารางเมตร

 


ชื่อของอาคารนี้มีความหมายว่า “ ความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของนายบุญชู ตรีทอง ในการบริจาคเงิน เพื่อการศึกษาโดยการสร้างสถานที่เรียน เพื่อสร้างคนด้วยการศึกษาอัน เป็นปณิธานที่ยิ่งใหญ่ที่นายบุญชู ตรีทอง ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีมติให้ความเห็นชอบตั้งชื่ออาคารว่า “ บุญชูปณิธาน ” พร้อมได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 ทุน ร่วมเป็นเงินทั้งสิ้น 892,000 บาท   

ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว
พรปวีณ์ สุรินทร์มงคล // ข่าวลำปาง