สุโขทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรชื่นชมเกษตรกรทำได้จริงผลผลิตยั่งยืน

สุโขทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรชื่นชมเกษตรกรทำได้จริงผลผลิตยั่งยืน

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสมสวย ปัญญาสิทธิ์ เปิดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ที่ ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย หรือที่เรียกกันว่า วันField Day ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 9 จากเป้าหมายทั้งสิ้น 18 ครั้งของจังหวัดสุโขทัย เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาดและแหล่งข้อมูลการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันและนักวิชาการโดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานภายใต้การสนับสนุนของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร

ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ เกษตรกรต้นแบบ นายสุทิน ทองเอ็ม เปิดบ้านตนเองเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ และจัดงานField day ถ่ายทอดเทคโนโลยี เรียนรู้การทำนาพาโชค การทำมัจฉาพารวย สถานีเรียนรู้เกษตรเงินแสน สถานีเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ สถานีเรียนรู้กล้วยถอดรูป อีกทั้งเป็นช่วงสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ที่เหมาะสมในปี 2562 และ 63 โดยมีผู้ร่วมงานจากพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 800 คน

อีกครั้งในวันนี้ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กล่าว ชื่นชม เกษตรกรต้นแบบ คือนายสุทิน ทองเอ็ม ที่สามารถพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของตำบลป่าแฝกให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นต้นแบบอีกทั้งได้ มีดำริให้ได้ทำได้นำเรื่องของการทำเกษตร ทั้งหมดเขียนเป็นรูปลักษณ์อักษร ให้เกษตรกรหรือผู้สนใจทั่วไปสามารถมาเรียนรู้ได้ ณ ศพก. อำเภอกงไกรลาศ

ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว
ญาณิสา เอมสมุท รายงาน