พาณิชย์สุโขทัยแถลงผลโครงการเสริมสร้างศักยภาพการค้า และพัฒนาตลาดเชิงรุกอย่างบูรณาการ“มนต์เสน่ห์แห่งความรุ่งโรจน์ของวิถีสุโขทัย”

พาณิชย์สุโขทัยแถลงผลโครงการเสริมสร้างศักยภาพการค้า และพัฒนาตลาดเชิงรุกอย่างบูรณาการ“มนต์เสน่ห์แห่งความรุ่งโรจน์ของวิถีสุโขทัย”


วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมแถลงข่าวมนต์เสน่ห์แห่งความรุ่งโรจน์ของวิถีสุโขทัย”โครงการเสริมสร้างศักยภาพการค้า และพัฒนาตลาดเชิงรุกอย่างบูรณาการ ณ โรงแรมเรเจนด้า ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสุโขทัย ทางจังหวัดได้ให้ความสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย จึงจัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพการค้า และพัฒนาตลาดเชิงรุกอย่างบูรณาการ ด้วยตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดำเนินการขยายช่องทางการตลาด

โดยการหาตลาดใหม่ ๆ เพื่อสร้างโอกาสการเข้าสู่ตลาด การยกระดับตลาด เพื่อผลักดันสินค้าที่มีศักยภาพของจังหวัดสุโขทัยให้เป็นที่รู้จัก และเกิดทักษะความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศได้ เพื่อสร้างมูลค่าทางการค้าให้กับสินค้าศักยภาพของจังหวัดสุโขทัย โดยการส่งเสริม สนับสนุนการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่ การต่อยอดการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และสนับสนุนการจด/แจ้ง เครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์ , สิทธิบัตร เป็นต้น


ญาณิสา เอมสมุท รายงาน
ภาพ/ข่าว วิชัย สิทธิพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย