ประชุมกัญชาจังหวัดเชียงราย

ประชุมกัญชาจังหวัดเชียงราย


เมื่อวันที่ 18 พ.ค.2562 นายณัฎฐภัทร วาณิชาอภินันท์ ประธานสภากัญชาจังหวัดเชียงราย นายสุวิชาญ พชรศุภสัณห์ พร้อมทีมงานสภากัญชาจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับพืชกัญชาและได้จัดหาคณะกรรมการสภากัญชาระดับตำบลด้วยเวลาประมาณ 13.00 น.

โดยประมาณ ที่ไร่ภูเวียงแก้วรีสอร์ท ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงรายได้กล่าวเปิดประชุมโดยนายณัฎฐภัทร วาณิชาอภินันนท์ อันดับแรกได้กล่าวความเป็นมาของการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากอำเภอต่างๆเข้าร่วมรับฟังด้วย และได้รับความสนใจอย่างมาก

เนื่องด้วยพืชกัญชาเป็นความรู้เรื่องใหม่ของผู้เข้าร่วมรับฟังด้วย
อันดับต่อมา ทางทีมฯจัดประชุมได้ชี้แจงแบบฟอร์มบันทึกแจ้งการมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท5 เฉพาะกัญชาเพื่อรักษาโรคเฉพาะตัวของผู้ป่วย

ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.๒๕๖๒อันดับที่3 เรื่องขออนุญาตปลูกกัญชาคือ1หน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ หน่วยงานรัฐมี่มีหน้าที่ป้องกันปราบปราม แก้ไขปัญหา ยาเสพติด


2 ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม สัตวแพทย์ หรือแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน ตามเงื่อนไขที่ รมว.สาธารณสุขกำหนด3 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย และจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์ หรือเภสัชศาสตร์4 เกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย และร่วมดำเนินการกับหน่วยงานรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษา


อันดับที่4 การคัดเลือกคณะกรรมการสภากัญชาระดับอำเภอเชียงแสน จากการคัดสรรจากผู้เข้าร่วมประชุมปรากฏว่า คุณสุภา แสนบุญมา ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานสภากัญชาอำเภอเชียงแสน พร้อมคณะกรรมการ จำนวน 16 ท่านเพื่อทำหน้าที่ตามระเบียบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในโอกาสต่อไป

ขอขอบคุณเครดิตภาพ

อาพี สะโง้

เชียงรายรายงาน