นายอำเภอพิชัยมอบอุปกรณ์วัสดุซ่อมแซมบ้านตามโครงการบ้านพอเพียง ชนบทประจำปี 2562 ร่วมกับประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลพญาแมน

นายอำเภอพิชัยมอบอุปกรณ์วัสดุซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการ บ้านพอเพียงชนบทประจำปี 2562 ร่วมกับ ประธานสภาองค์กร ชุมชนตำบลพญาแมน


เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย ร่วมมอบ อุปกรณ์วัสดุซ่อมแซมบ้านตามโครงการบ้านพอเพียงชนบทประจำปี 2562 โดยมี นาย เขต อ่ำฉาย ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลพญาแมนให้การตอนรับ
วัตถุประสงค์ของการช่วยเหลืออุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านตามโครงการบ้านพอเพียงชนบทประจำปี 2562 

นายเขต อ่ำฉาย ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลพญาแมนกล่าวว่า สภาองค์กรชุมชนตำบลพญาแมน เป็นสภาองค์กรที่จัดตั้งขึ้น มาเพื่อสนับสนุนการพัฒนา และยกระดับพื้นที่ปฏิบัติการ ให้เป็นพื้นที่รูปธรรม ในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่การจัดการ ตนเองตามบริบทของพื้นที่ และปัญหาความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งเชื่อมโยงแผนกับหน่วยงาน ในพื้นที่

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและวางเป้าหมาย ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงร่วมกัน ในปีงบประมาณ 2562 สภาองค์กรชุมชนตำบลพญาแมน ได้เสนองบประมาณเพื่อซ่อมแซมบ้าน ไปยังขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด อุตรดิตถ์ และได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการซ่อมแซมบ้าน จำนวน 12 หลัง แยกเป็นซ่อมแซมบ้านในหมู่บ้านต่างๆมีดังนี้ หมู่ที่ 2 บ้านดงจำนวน 5 หลัง หมู่ที่ 3 บ้านท้ายคุ้งจำนวน 3 หลัง หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งป่ากระถิน จำนวน 3 หลัง หมู่ที่ 7 บ้านพญาปั่นแดนจำนวน 1 หลัง รวมทั้งหมด 12 หลัง


ทางด้านนาย ปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย กล่าวว่า การซ่อมแซมบ้านทั้ง 12 หลังของตำบลพญาแมน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในครั้งนี้ ก็จัดว่าเป็นการแก้ไขปัญหา และการจัดการที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคง ยั่งยืนและเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยชุมชนเป็นแกนหลักในการดำเนินการซ่อมแซม สร้างความสัมพันธ์การทำงานร่วมกัน ของทุกคนในหมู่บ้าน ชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ผมก็ขอฝากให้คณะกรรมการในสภาองค์กรชุมชน ตำบลพญาแมน ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ได้ร่วมมือกัน เพื่อดำเนินการตามกิจกรรมที่ดีนี้ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ต่อไป


ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว
เอนก ธรรมใจ
รายงาน