วัดเขาแก้วจัดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน

วัดเขาแก้วจัดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน


เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น นายธนากรอึ้งจิตรไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

โดยมี นางสาวปรารถนามงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหน่วยงานทุกภาคส่วน ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนพร้อมกัน ณ. ศาลาวัดเขาแก้ว


นาย ธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน นับเป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้แสดงออก ถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดี ถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ อย่างอเนกอนันต์


นางสาวปรารถนา มงคลธวัชวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับวัดเขาแก้วโดยพระครูวิจิตรธรรมรส รองเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว และร้อยตรี ทรวง นาพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ต.งิ้วงาม / นายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดอุตรดิตถ์  จึงได้กำหนดจัดโครงการ เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๔ พรรษา 2 เมษายน 2562 ขึ้นวันนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี การจัดกิจกรรมในวันนี้ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์

ได้รับความเมตตาจากพระศรีปริยัติวิมล รองเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันบำเพ็ญคุณงามความดี ถวายเป็นพระราชกุศล และได้เข้าถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนา รวมทั้ง เกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน สร้างสรรค์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไป


เอนก ธรรมใจ
รายงาน