สกู๊ปพิเศษ โครงการฟื้นฟูสภาพป่าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ศึกษาดูงานด้านอาชีพในโครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

แชร์ไปยัง

 

 

อุตรดิตถ์    นายนที  บิณฑวิหค   หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ จ.อุตรดิตถ์ เผยว่าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นอีกหนึ่งโครงการของกรมชลประทาน ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทาน พิจารณาดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเพาะปลูกให้กับราษฎรในพื้นที่อพยพ ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งทรงรับเป็นโครงการพระราชดำริ เมื่อปี พ.ศ. 2548 ต่อมา ทาง คณะรัฐมนตรี อนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 แผนงาน 8 ปี ( ปี 2554-2561) ค่าก่อสร้าง 4,800 ล้านบาท และ คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาเป็น 11 ปี (ปี 2554-2564) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 วางแผนเร่งรัดงานก่อสร้างให้สามารถเก็บกักน้ำได้ในปี พ.ศ. 2562 งานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ ดำเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ 53 และงานระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบสัญญาที่ 1 ดำเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ 13 และมีแผนก่อสร้างท่อส่งน้ำสายซอยในปี 2561-2564 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 53,500 ไร่ ” ดังนั้น เพื่อสนองพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ ขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ภายใต้โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ดิน น้ำ และ สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้องกับหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเหมาะสมกับภูมิสังคมเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนและสร้างแนวร่วมภาคประชาชนในการป้องกันรักษาป่าและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กลับคืนสู่สภาพป่าสมบูรณ์ดังเดิมเพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการให้เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้านการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมต่อมาเมื่อวันที่ 10  มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์พร้อมจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้บูรณาการอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ การอบรมฝึกทักษะอาชีพและแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพโดยสุจริต   ตลอดจนได้รับการฝึกทักษะด้านอาชิพ มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพใน 2 กิจกรรมหลัก คือ งานเกี่ยวกับอาหารและงานเกษตร  

  โดยมี นาย สุรพล ตันจันทร์ หัวหน้าฝ่ายกองช่างที่ 3 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 12 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน และ  ตัวแทนกลุ่มอาชีพ    ร่วมบรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   , การฟื้นฟูสภาพป่าตามแนวพระราชดำริ ฯ ,    ความรู้เรื่องการปลูกผักไฮโดรโปรนิกค์  ,   การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก , การปลูกผักปลอดสารพิษ ,  การเพาะเห็ดนางฟ้า , การจักสานไม้ไผ่ , การเพาะชำกล้าไม้ , การแปรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์  และ  การแปรรูปกล้วยตาก  พร้อมทั้งแจกสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่า , การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม  จากนั้นคณะครู-อาจารย์ และ  นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต  2 รวม 12 โรงเรียน   จำนวน 40 คน   ประกอบด้วย โรงเรียนสีเสียดบำรุง , โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี , โรงเรียนอนุบาลท่าปลา , โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร ,  โรงน้ำสิงห์ , โรงเรียนบ้านซำบ้อ , โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา ,  โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 , โรงเรียนบ้านวังหัวดอย , โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 3 , โรงเรียนบ้านน้ำหมัน , โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์    ได้เดินทางลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานที่โครงการ  ฯ กลุ่มวนเกษตรบ้านสีเสียด   (กลุ่มกล้วยตากห้วยน้ำรี)  หมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมบ้านสีเสียด หมู่ที่ 10 ตำบลจริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์  และ  กลุ่มแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านกิ่วเคียน   หมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมบ้านกิ่วเคียน หมู่ที่ 12 ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์  ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน ด้าน นายนที  บิณฑวิหค    หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจ.อุตรดิตถ์กล่าวอีกว่าที่ผ่านมาโครงการได้จัดกิจกรรมงานส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมให้กับราษฎรชุมชนเป้าหมายหลัก 5 หมู่บ้าน  พร้อมดำเนินการส่งเสริมอาชีพปลูกพืชในระบบวนเกษตร/สร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ ฯ ได้แก่ การส่งเสริมปลูกกาแฟ , กล้วยน้ำว้า , ทุเรียน , ลางสาด , ลองกอง , มังคุด , เงาะ , ลำไย , ขนุน , ส้มโอ , น้อยหน่า , มะพร้าวน้ำหอม , มะขามเปรี้ยว โกโก้ , เพกา , มะขามป้อม , ต๋าว , ยางนา , ประดู่แดง , พะยูง , มะค่าโมง , แคบ้าน , มะกรูด มะนาว , สะตอ , ชะอม , มะละกอ , มะรุม , แก้วมังกร , ผักหวานป่า , พริกไทย , พริกขี้หนู , ข่าป่า , หวาย , ไผ่ รวมถึงพืชผักสมุนไพร   ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดมีการติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องส่วนผลการปฏิบัติงาน  มีดังนี้  1.กาแฟ เริ่มให้ผลผลิต    2.กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง เริ่มให้ผลผลิต  3.ข่าป่า เริ่มให้ผลผลิต  4.พืชผัก สมุนไพร เริ่มให้ผลผลิต และ  5.ไม้ผล ไม้ป่า เจริญเติบโตได้ดี    “ ด้านส่งเสริมการตลาด/การจัดตั้งร้านค้าชุมชน ได้แก่  1.สนับสนุนการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านกิ่วเคียน  จนได้รับการรับรองมาตรฐานอาหาร และ ยา และ  ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามสะอาดน่ารับประทาน   ซึ่งสามารถจัดหาตลาดได้หลายแห่ง เช่น ร้านภูฟ้าน่าน , ร้านภูฟ้ากรุงเทพ ฯ , กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ , หน่วยงานราชการในพื้นที่ และ  ภาคเอกชน เป็นต้น  2.สนับสนุนการแปรรูปโรงแปรรูปกล้วยตากห้วยน้ำรีให้กับราษฎรบ้านสีเสียด จนสามารถจัดหาตลาดได้หลายแห่ง แต่ในปัจจุบันการผลิตกล้วยตากเพื่อจำหน่ายไม่ทันกับออเดอร์ที่สั่งซื้อ 3. สนับสนุนการแปรรูปกล้วยน้ำว้าให้กับราษฎรบ้านน้ำลี กลุ่มกล้วยเบรกแตก ซึ่งกลุ่มยังต้องการขอรับสนับสนุนและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  4.สนับสนุนการแปรรูปกล้วยน้ำว้าให้กับราษฎรบ้านน้ำลี  กลุ่มกล้วยม้วน  ซึ่งกลุ่มยังต้องขอรับการสนับสนุนและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  5. สนับสนุนการจัดหาตลาดขายเห็ดนางฟ้าให้กับราษฎรบ้านกิ่วเคียน ปัจจุบันสามารถจัดหาตลาดได้หลายแห่ง เช่น แม่ค้าขายเห็ดในตำบลนางพญา แม่ค้าขายเห็ดในตลาดสดอำเภอท่าปลา เป็นต้น  6. สนับสนุนการจัดตั้งร้านค้าชุมชนห้วยน้ำรี โดยการก่อสร้างร้านค้าชุมชนบริเวณด้านข้างสำนักงานชั่วคราวโครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ

” นายนที    ยังกล่าวอีกว่า  โครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุตรดิตถ์   ได้ดำเนินการ โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมบ้านกิ่วเคียน  พร้อมส่งเสริมการปลูกพืชตามแนวทางสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ และ  สนับสนุนการแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์  อีกทั้งส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย  “ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านกิ่วเคียน ” ,   โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมบ้านน้ำลี โดยการส่งเสริมปลูกพืชตามแนวทางสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ (กาแฟพันธุ์โรบัสต้า โกโก้ ผักหวานป่า ยางนา เพกา ต๋าว และ   สนับสนุนการแปรรูปกล้วยน้ำว้า  “ กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริบ้านน้ำลี  ” ,  โครงการหมู่บ้านพิทักษ์ป่ารักษาสิ่งแวดล้อมบ้านสีเสียด  โดยการส่งเสริมปลูกพืชในลักษณะวนเกษตร กล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง กาแฟพันธุ์โรบัสต้า โกโก้ สะตอ ต๋าว เพกา มะขามป้อม สนับสนุนการแปรรูปกล้วยน้ำว้า กล้วยตาก กลุ่ม“วนเกษตรบ้านสีเสียด”   ส่วนกิจกรรมการประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯ  เพื่อส่งเสริมอาชีพ      ที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และ สิ่งแวดล้อมให้กับราษฎรชุมชนเป้าหมายหลัก เป้าหมายรอง และ  หมู่บ้านแนวร่วมภาคประชาชนในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โครงการอนุรักษ์ยางนา และ   ต๋าว    เพื่อร่วมสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี   โดยได้ร่วมกับชุมชน และ  หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 7 แห่งและได้แจกจ่ายราษฎรนำไปปลูกในที่ทำกินของตนเองอีกด้วย 

เอนก ธรรมใจ  รายงาน โทร.085-7279291

แชร์ไปยัง
Loading Facebook Comments ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *