บวชสามเณรภาคฤดูร้อน

บวชสามเณรบวชภาคฤดูร้อน วัดฝั่งหมิ่น 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 06.30 น. สมาเณรเดินวนบิณฑบาตร ตั้งแต่วัดบ้านใหม่ ถึงสี่แยกกาดบ้านใหม่ไปเรื่อยๆตามเขตชุมชน จำนวน 80 รูป โดยในวันนี้ มีสามเณรจำพรรษาทั้งหมด 109 รุป เผื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

นางสาว วิภาพันธ์ ใจลังกาแก้ว

ศูนย์ข่าวเชียงราย/รายงาน