เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรรับมือภัยแล้ง

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เรียกประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯรับมือภัยแล้ง.
วันที่ 26 ก.พ.2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์. นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯโดยมีวาระการประชุมในเรื่องสถานณ์การภัยแล้ง หมอกควันและไฟป่า โดยนางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมในเรื่องการขอทำฝนหลวงว่า ทางศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคเหนือได้ทำหนังสือแจ้งทางจังหวัดอุตรดิตถ์ว่าการทำฝนหลวงในพื้นที่ อ.ลับแล และ อ.ฟากท่า ยังไม่สามารถขึ้นบินทำฝนหลวงได้เนื่องจากสภาพอากาศยังไม่อำนวยแต่อย่างไรก็ตามทางศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคเหนือได้บรรจุพื้นที่ อ.ลับแล และ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ไว้ในแผนปฎิบัติการฝนหลวงแล้วหากสภาพอากาศพร้อมจะขึ้นบินทำฝนหลวงต่อไป
นอกจากนี้ นางสาวอุไรรัตน์ คำชื่นวงศ์ ยังได้ซักถามส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯของจังหวัดอุตรดิตถ์ถึงแนวทางและมาตรการต่างๆของหน่วยงานในสังกัด เตรียมรับมือภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรต่อไป

พิชญ ช่วยบุญ

รายงาน