วัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวง ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมการศาสนาจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ชื่อโครงการกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

วัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวงร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมการศาสนาจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ชื่อ ” โครงการกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ” พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. พระวินัย สาทร เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ เจ้าคณะ จังหวัด อุตรดิตถ์-พิษณุโลก (ธรรมยุต ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถาและประกาศเกียรติคุณ

โดยมี พระครูวิบูลย์ ถนัดกิจ เจ้าคณะตำบลป่าเช่า เจ้าอาวาสวัดป่าเช่า แสดงพระธรรมเทศนา

เนื่องด้วยวันที่ 20 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา เป็นวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาลของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระเถระผู้มีวัตรปฏิบัติอันดีงามซึ่งชนชาวไทยให้ความเคารพและยึดถือข้ออรรถข้อธรรมที่ท่านได้อบรมสั่งสอนมาเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านและสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานและสถาบันต่างๆจึงร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 150 ปี ชาตกาล และการได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตในปี พศ. 2563 ถึง 2564 เผยแพร่คุณงามความดีของพระคุณท่านให้เป็นคติตัวอย่างแก่สังคมยังผลให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติโดยวัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2563

เอนก ธรรมใจ

รายงาน