สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

แชร์ไปยัง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563


เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2563 ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแลบัวอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นตนเองและเป็นการกระจายโอกาสให้แก่ประชาชน ในการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการบริการสาธารณะและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและเพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองได้มากขึ้น รวมทั้งเพื่อนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนเพื่อให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งท้องถิ่นให้มีความสุจริตและเที่ยงธรรม ตามสโลแกนว่า : “ทุกเสียงคือพลัง ร่วมเลือกตั้งท้องถิ่นไทย” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยสื่อมวลชนและอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนเมือง (อป.มช.) ในการนี้มีการบรรยายในหัวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่น และ พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่น” และ “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งท้องถิ่นของสื่อมวลชน”

โดย นายนิยม จันทร์เยี่ยม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นวิทยากร ซึ่งสื่อมวลชนให้ความสนใจและสอบถามวิทยากรอย่างหลากหลายคำถามโดยเฉพาะอย่างกำหนดวันเลือกตั้งท้องถิ่นฯ
นอกจากนี้ยังมีการบรรยาย “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมพร้อมก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นในปี 2563 อย่างไรบ้าง วิทยากรโดย นายถวัลชัย ถึงถิ่น นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเครือข่ายสื่อมวลชนในการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2563 และการสร้างความตระหนักรู้ข่าวลวง (Fake News) โดยผู้แทนสื่อมวลชนร่วมเวที ประกอบด้วย นายบุญวาทย์ สมศักดิ์ ผอ.สวท.อุตรดิตถ์,นายโปรย สมบัติ ประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดอุตรดิตถ์ และ นางปัทมา จันทร์นะ นายกสมาคม กสทช.จังหวัดอุตรดิตถ์ อีกทั้ง นางดุษฎี ถาวรจตุรวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้แนวทางการประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2563


ทั้งนี้เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ เผยแพร่ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์การรณรงค์และสนับสนุนให้ประชาชนมีความสำนึกรักบ้านเกิดและหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของตนเอง ผ่านการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร และการติดตามตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง

 เอนก ธรรมใจ รายงาน

แชร์ไปยัง
Loading Facebook Comments ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *