ธนาคารออมสินภาค 7 จัดพิธีมอบฝายชะลอน้ำ โครงการฝายชะลอน้ำ สร้างชีวิตเพื่อชุมชนเป็นสุข ( ชมคลิปข่าว )

 

ธนาคารออมสินภาค7 จัดพิธีมอบฝายชะลอน้ำ “โครงการฝายชะลอน้ำ สร้างชีวิต เพื่อชุมชนเป็นสุข”

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 นายฉลองชัย อนุกูลเวช ผู้อำนวยการภาค 7 เป็นประธานในพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำ ฝายน้ำล้นกั้นห้วยมะต้อง “โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ สร้างชีวิต เพื่อชุมชนเป็นสุข” ณ หมู่บ้านฟากน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพาสิทธิ์ หิมโสภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน นายเพชรายุทธ อุ่นแก้ว กำนะนตำบลยางโกลน นายบุญมาก สีตนชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่หมู่ 10 ร่วมพิธีรับมอบฝายชะลอน้ำ

“โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ สร้างชีวิต เพื่อชุมชนเป็นสุข” ฝายน้ำล้นกั้นห้วยมะต้อง เป็นการจัดกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการน้ำ ภายใต้แนวคิด “สายน้ำชุมชนสร้างชีวิต” และภายใต้พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ความว่า “หลักสำคัญว่า ต้องมีน้ำ น้ำบริโภคและน้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิตนั้น ถ้ามีน้ำ คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้” ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน จึงได้สนับสนุนงบประมาณ “โครงการฝายชะลอน้ำ สร้างชีวิต เพื่อชุมชนเป็นสุข” จำนวนเงิน 389,000 บาท เพื่อจัดสร้างฝายน้ำล้นกั้นห้วยมะต้อง ณ บ้านฟากน้ำ หมู่ที่ 10 ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

ด้วยสืบเนื่องมาจากในปี 2562 ธนาคารออมสินมีทิศทางในการดำเนินงานสู่การเป็น GSB WAY 2019 วิธีออมสินยุคใหม่ พร้อมเติมเต็มสังคมไทย ก้าวไกลเหนือขีดจํากัด ภายใต้แนวคิด เติบโต ยั่งยืน ตอบแทนคืนสู่สังคม โดยใช้กลยุทธ์ Social Banking ตามหลัก 3 ออม คือ ออมสินแวดล้อม ออมเศรษฐกิจ และออมสังคม เพื่อมุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการน้ำ ที่จะช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุข คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

และในโอกาสเดียวกันนี้นอกจากจะมีพิธีส่งมอบฝ่ายชะลอน้ำแล้ว ยังมีกิจกรรม CSR ธนาคารออมสินมอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน อุปกรณ์การเรียนและกีฬา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำพริก รวมถึงมูลนิธิออมสินเพื่อสังคมได้ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 75 ผืนให้แก่ประชาชนในชุมชนบ้านฟากน้ำ โดยหวังว่าโครงการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน