ภาคประชาชนประสานอดีตข้าราชการเกษตรตั้งศูนย์ปฏิบัติการอาสาสมัครช่วยเหลือและพัฒนาเกษตรกรภาคประชาชน.ศอพก. เดินหน้าแก้ปัญหาภาคเกษตร หนุนการทำงานภาครัฐ

แชร์ไปยัง

ภาคประชาชนประสานอดีตข้าราชการเกษตรตั้ง
ศูนย์ปฎิบัติการอาสาสมัครช่วนเหลือและพัฒนาเกษตรกรภาคประชาชน.ศอพก.เดินหน้าแก้ปัญหาภาคเกษตรหนุนการทำงานภาครัฐ

นายอภิชาติ พงศ์ศรีหดุลชัย อดีต อธิบดีกรมการข้าว ในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์ปฎิบัติการอาสาสมัครช่วนเหลือและพัฒนาเกษตรกรภาคประชาชน.ศอพก.กล่าวภาคหลังการเปิดการจัดตั้งศูนย์อย่างเป็นทางการที่โรงเรียนข้าวและชาวนา กรมการข้าวว่าจากกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการแข่งขันภาคการเกษตรตามบริบท ของสังคมไทยและสังคมโลก เกษตรกรจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ระบบการบริหารจัดการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเป็นกุญแจหรือปัจจัยที่สำคัญ ควบคู่กับโอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ การสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่สำคัญ ควบคู่ไปกับปัจจัยการผลิตและแหล่งทุนในการดำเนิน กิจการต่างๆ

 

ขณะเดียวกันยังมีปัญหาจากภัยคุกคามทางธรรมชาติหรือปัญหาภัยพิบัติต่างๆ ที่นอกเหนือการควบคุม ก็ล้วนเป็นปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญที่บั่นทอนความรู้สึก และกำลังใจของกลุ่มเกษตรกร อย่างมากแม้ว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาจะมองเห็นปัญหาของภาคการเกษตรและเกษตรกรเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก และมีการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรมาโดยตลอด แต่ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ยัง ไม่ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพเท่าที่ควร ปัจจัยหนึ่งที่จะเสริมความมั่นคงและเข้มแข็ง แก่เกษตรกรก็คือ “หลักการพึ่งพาตนเอง“ ที่เป็นไปอย่างเหมาะสมภายใต้การสนับสนุนและส่งเสริม จากภาครัฐอย่างเต็มประสิทธิภาพ.

ซึ่งจากปัญหาที่เกิดขึ้นตนจึงเห็นว่าน่าจะมีขบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกาคเกษตรจากจากภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาภาคการเกษตรมากยิ่งขึ้นอีกช่องทางหนึ่งในการขับเคลือนการพัฒนาภาคกาคเกษตรที่เกิดจากภาคประชาชนตนจึงพยายามที่จะมีการรวมกลุ่มกันขึ้นเป็น ศอพก.เป็นศูนย์กลางของการร่วมแรงร่วมใจของเหล่าอาสาสมัครที่มุ่งมั่นและเสียสละที่จะเข้ามาเป็นเพื่อนหรือทำงานเพื่อครอบครัวของเกษตรกร เพื่อเติมเต็มการทำงานของภาครัฐและเป็นกระจกสะท้อนปัญหา หรือความเดือดร้อนของเกษตรกรแบบฉับพลัน ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในรูปแบบ social online รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี ที่ทันสมัย การให้คำปรึกษาแนะนำผ่านกระบวนการในรูปแบบสมาชิกอาสาสมัครและผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ในแต่ละด้านเพื่อร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของภาครัฐอย่างเต็มที่ โดยมีตัวแทนจากประชาชน เกษตร รวมทั้งข้าราชการบางส่วน เพื่อนวมตัวกันขับเคลื่อนการพัฒนากาคเกษตรของไทยโดยมีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
1. เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการประสานความช่วยเหลือ และติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้เกิดผลสัมฤทธิ์
2. เป็นที่พึ่ง และรับปรึกษาปัญหาต่างๆ ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพ
3. ประสาน เผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิต นวัตกรรมด้านการผลิต
4. เฝ้าติดตาม สนับสนุน เสนอแนะแนวนโยบายการช่วยเหลือ และพัฒนาเกษตรกรต่อภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนและประสานกับภาครัฐในการพัฒนาทุกมิติภาคเกษตรฯต่อไปในอนาคตด้วย

เอนก ธรรมใจ

รายงาน

แชร์ไปยัง
Loading Facebook Comments ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *