ชมรมสื่อสารมวลชนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมตาม “โครงการสร้างแกนนำเยาวชนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด”

ชมรมสื่อสารมวลชนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมตาม “โครงการสร้างแกนนำเยาวชนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด”

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ชมรมสื่อสารมวลชนอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมตาม “โครงการสร้างแกนนำเยาวชนผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” (ครั้งที่ 5)

โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 (ปปส. ภาค 6) จัดกิจกรรมตามโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านขุนฝาง ต.ขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 23 คน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนฝาง พร้อมคณาจารย์ ให้การต้อนรับ และมีวิทยากรจากป้องกันจังหวัดอุตรดิตถ์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด

พร้อมวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผลิตคลิปและการตัดต่อคลิป ให้กับน้องๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ

โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาแกนนำเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับพิษภัย และอันตรายของยาเสพติดชนิด ต่างๆ อย่างถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง
2.เพื่อพัฒนาแกนนำเยาวชน ให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทโปสเตอร์ และคลิปวีดีโอ ในเรื่องที่เกี่ยวกับพิษภัย และอันตรายของยาเสพติด
3.เพื่อพัฒนาแกนนำเยาวชน ให้มีความรู้ ความสามารถในการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ผลิตได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับพิษภัย และอันตรายของยาเสพติดผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป


ขอขอบคุณเครดิตภาพข่าว

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน