โครงการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในการรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก ” ปลูกป่าลงในใจคน “

แชร์ไปยัง

โครงการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในการรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก ” ปลูกป่าลงในใจคน ”


เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายนที บิณฑวิหค หัวหน้าโครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุตรดิตถ์

โดยการกำกับดูแลของ นายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในการรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก “ปลูกป่าลงในใจคน” ตามโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำแบบมีส่วนร่วม สืบสาน รักษา และต่อยอด (ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกพืชในรูปแบบสร้างป่าสร้างรายได้ให้กับชุมชน และราษฎรตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณป่าห้วยต้นก้อ ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ท้องที่บ้านทรายงาม ม.10 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์


โดยมี พ.อ.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี
รองผอ.กอ.รมน.จ.อุตรดิตถ์ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบสมุดรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการขยายพันธุ์ยางนาฯ ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4,000 เล่ม เสื้อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างป่าสร้างรายได้ จำนวน 870 ตัว และได้มอบกล้าไม้ให้แก่ตัวแทนชุมชน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และราษฎร เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ของส่วนราชการหรือพื้นที่สาธารณะประโยชน์หรือพื้นที่ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือทึ่ทำกินของราษฎร

นายเชวง ไชยหลาก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ  1) เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงาม อันเป็นการสนองพระราชดำริ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” 3) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นต้นไม้ (ปลูกป่าลงในใจคน) ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วม 4) เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 5) เพื่อเพิ่มจำนวนต้นไม้ในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเพื่อเป็นการสร้างป่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนในอนาคต

สำหรับต้นไม้ที่มีการปลูกในวันนี้ ประกอบด้วย ต้นมะแขว่น ไผ่ซางหม่น และยางนา จำนวน 2,000 ต้น ในพื้นที่ 10 ไร่ บริเวณป่าในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน พร้อมทั้งได้สนับสนุนต้นไม้ให้กับชุมชน จำนวน 28,900 ต้น เพื่อนำไปปลูกในบริเวณป่าที่ราษฎรได้มอบคืนให้ทางราชการ และบริเวณพื้นที่แนวกันชน ในเขตอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน ท้องที่ ต.น้ำหมัน ต.จริมอ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ และพื้นที่ใกล้เคียง

โดยได้รับสนับสนุนจากจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินงานโดยโครงการฟื้นฟูสภาพป่าตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ซึ่งมีอำเภอท่าปลา ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนอีกทางหนึ่ง และโครงการนี้สำเร็จตามวัตถ์ประสงค์เป็นอย่างดีเยี่ยม เนื่องจากเป็นการบูรณาการของทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โครงการจึงขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

เอนก ธรรมใจ รายงาน

แชร์ไปยัง
Loading Facebook Comments ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *